Regionale wsv Zuid-Holland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoons- gegevens. Regionale wsv Zuid-Holland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven;
uw persoonsgegevens beperken tot enkel, die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt;
vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (denk hierbij aan de Koninklijke Wandel Bond Nederland);
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, tw. inzagerecht, recht op rectificatie, recht op vergetelheid. recht op beperking van verwerking, kennisgevingsplicht, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Regionale wsv Zuid-Holland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons- gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document of d.m.v. het contactformulier, dat u op onze web-site kunt vinden.

Doel:
administratie nodig voor het verstrekken van wandelinfo, het verzenden van “de WandelKoerieR” , het innen van de contributie en het aanmelden als verenigingslid bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN).
Gegevens:
lidno., naam, adres en woonplaats, ibanno., machtigingsno., betaalwijze, geslacht, geb.datum, datum van inschrijving, contributiecategorie en incidenteel: telefoonnummer (mobiel) en email-adres.